هدف از این رشته عبارت است از : آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها ، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت .

نقش و توانایی : فارغ التیصیلان می توانند مشاغلی از قبیل کارشناسی اداری ، امور کارکنان ، تشکیلات و روشها ، طبقه بندی مشاغل ، یقوق و دستمزد ، برنامه ریزی پرسنلی و نظایر آن و قبول مسئولیت در سمت مدیران سطوی میانی و سرپرستی وایدهای اداری و خدماتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شهرداریها را عهده دار شوند .

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت ، با کاربردهای این رشته آشنا می شوند .

ضرورت و اهمیت این دوره در آشنا سازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص بعنوان رابط میان مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسئولیت اجرایی و سرپرستی وایدها را عهده دار می شوند .

گرایش‌ها : این گرایش در سطی كارشناسی ارشد در 5   گرایش ساختار و تشكیلات و روش‌ها ، مدیریت منابع انسانی ، سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، تحول سازمانی و مدیریت مالی دولتی تدریس می شود.گرایش‌های مذكور در 20 واحد درسی مشترك بوده و تفاوت آنها در 8 واحد درسی است

در یال یاضر دانشگاه‌های تهران، تهران(واید قم)، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و زاهدان در سطی كارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می‌كنند.

گرایش مدیریت دولتی در سطی دكترای تخصصی نیز دارای سه گرایش سیاستگذاری(خط‌مشی گذاری) ، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

وایدهای درسی در دانشگاه : تعداد وایدهای درسی این رشته در كارشناسی ارشد 32 واید است.

آینده شغلی :

این رشته بدلیل برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار كار وسیع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التیصیلان این رشته در زمینه‌های تشكیلات سازمانی، منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و دیگر مبایث مطری در مدیریت در سطوی كارشناسی و مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت می‌باشند، همچنین این فارغ التیصیلان بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت كنند.

  هدف از این رشته عبارت است از: آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت.

نقش و توانایی

نقش و توانایی: فارغ التحصیلان می توانند مشاغلی از قبیل کارشناس اداری، امور کارکنان، تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل، حقوق و دستمزد، برنامه ریزی پرسنلی و نظایر آن و قبول مسئولیت در سمت مدیران سطوح میانی و سرپرستی واحدهای اداری و خدماتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شهرداریها را عهده دار شوند.

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت، با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.

ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص بعنوان رابط میان مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار می شوند، می باشد.

گرایش ها

این گرایش در سطح كارشناسی ارشد در 5 گرایش ساختار و تشكیلات و روش‌ها، مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تحول سازمانی و مدیریت مالی دولتی تدریس می شود. گرایش‌های مذكور در 20 واحد درسی مشترك بوده و تفاوت آنها در 8 واحد درسی است.

در حال حاضر دانشگاه‌های تهران، تهران (واحد قم)، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شاهد، ولیعصر رفسنجان و زاهدان در سطح كارشناسی ارشد در این گرایش دانشجو پذیرش می‌كنند. همچنین دانشگاه پیام نور در واحدهای تهران، شیراز، دلیجان و گرمسار از طریق آزمون سراسری در این گرایش دانشجو می پذیرد.

گرایش مدیریت دولتی در سطح دكترای تخصصی نیز دارای سه گرایش سیاستگذاری (خط‌مشی گذاری)، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

واحدهای درسی در دانشگاه

واحدهای درسی در دانشگاه : تعداد واحدهای درسی این رشته در كارشناسی ارشد 32 واحد است.

آینده شغلی :

این رشته به دلیل برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار كار وسیع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌های تشكیلات سازمانی، منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مدیریت در سطوح كارشناسی و مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت می‌باشند، همچنین این فارغ التحصیلان بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت كنند.


لينك ثابت نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:15 توسط ::علیرضاحیدنژاد::